Position paper - Financování a udržitelnost poskytování sociálních služeb

Úvod

IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v České republice. Služby přímé práce poskytujeme v Jihomoravském kraji. Finanční prostředky získáváme z dotačních titulů na národní úrovni (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a regionálních (Krajský úřad Jihomoravského kraje a obce v daném regionu). Významný podíl na financování služeb pak má Evropský sociální fond. Důležité jsou také granty z nadací a fondů dalších donorů (U. S. Embassy, OSI a další).

Financování sociálních služeb v České republice

Přestože již více než 10 let existuje možnost čerpat finanční prostředky na sociální služby z Evropského sociálního fondu, přikládáme velký důraz právě financování z ministerstva, krajů a obcí. Prostředky od nadací, dalších donorů nebo Evropského sociálního fondu jsou zpravidla zaměřeny na pilotní testování rozvojových aktivit a ověřování nových postupů a metod. Funkční postupy by pak měly být zařazeny do systému, tedy do financování z národních a regionálních dotačních titulů.

V roce 2010 bylo podle údajů MPSV vydáno na služby sociální prevence téměř 1.830 milionů a na sociální poradenství 140 milionů Kč. Jihomoravský kraj vynakládá na zajištění sociálních služeb více než 50 milionů ročně.

V dlouhodobém horizontu také vidíme velký potenciál v posílení financování služeb obcemi a místními soukromými „patrony“ (např. firmy působící v daném regionu jako dlouhodobý partner). V současné době se spíše setkáváme s poptávkou obcí po konkrétních službách v dané lokalitě, ale obce samotné služby financují v minimální míře nebo vůbec (některé obce skutečně dostatečnými prostředky nedisponují, u jiných se naopak setkáváme s nepromyšleným rozdělováním finančních prostředků nebo přenecháváním odpovědnosti na organizaci samotné). Reálná poptávka obcí po službách by se tak měla spojit s finanční podporou nezbytnou pro realizaci služby.

Náklady na poskytování sociálních služeb jsou vysoké a stále stoupají. V roce 2010 bylo podle údajů MPSV1 vydáno na služby sociální prevence téměř 1.830 milionů a na sociální poradenství 140 milionů Kč. Jihomoravský kraj vynakládá na zajištění sociálních služeb více než 50 milionů ročně.

Téma zavádění transparentního způsobu přidělovaní dotací a systematické podpory klíčových služeb se proto v sociálních službách objevuje již řadu let. Neziskové organizace potřebují plánovat finanční zajištění a dlouhodobou udržitelnost služeb pro klienty, veřejná správa a donoři potřebují jednoduchá racionální vodítka pro rozdělování finančních prostředků tak, aby byly smysluplně využity a řešily sociální situaci občanů.


STÁHNĚTE A PŘEČTĚ SI CELÝ POSITION PAPER!

Příloha: 
Projekt: 
Vzájemně bez předsudků
Facebook Twitter Youtube More...