Dialogem k řešení

ilustrační foro

Rodině paní Aleny hrozilo vystěhování z obecního bytu. Přes veškeré snahy se nedařilo pravidelně platit celý nájem, natož splácet dluh. Paní Alena věděla od příbuzných o službě terénního programu IQ Roma servisu, a protože byla rozhodnuta situaci řešit, i když momentálně neviděla možnosti jak by to šlo, rozhodla se oslovit terénního pracovníka.

Paní Alena si přála udržet byt, nevěděla ale co dělat. Peníze prostě nebyly.

Co se vlastně stalo? (situace z pohledu pronajímatele)

Nájemníci přestali pravidelně hradit poplatky spojené s užíváním bytu. Dlužné nájemné přesáhlo výši tří měsíčních nájmů. Protože nájemníci i přes poučení o svých povinnostech a důsledcích plynoucích z hrubého porušení nájemní smlouvy svůj dluh nesplatili, byla jim ukončena nájemní smlouva a došlo  k podání žaloby na vystěhování z bytu. Nájemníci před zasedáním soudu splatili část dluhu, proto byla žaloba pozastavena a nájemníkům tedy dána šance dluh vyplatit. O vystavení nájemní smlouvy s nimi bude jednáno až po splacení dluhu.

Dluh se nesplácel, a proto byla žaloba obnovena, nyní se čeká na rozhodnutí soudu, aby mohlo dojít k vystěhování.

Jak je možné, že se něco takového mohlo stát? (situace z pohledu nájemníků)

Paní Alena již nějakou dobu aktivně hledá zaměstnání ve spolupráci s úřadem práce. Paní Alena bydlí v malé obci v regionu s velkou nezaměstnaností. Dokud pracoval její manžel, tak se rodině nájem dařilo řádně platit.

Naneštěstí zdravotní stav pana Josefa, manžela paní Aleny, se nečekaně rapidně zhoršil. U pana Josefa se projevila nemoc, byl shledán invalidním ve III. stupni, což ho natrvalo vyřadilo z trhu práce. Vznikl mu nárok na plný invalidní důchod, ten ale vzhledem k chybějícímu roku povinného pojištění, nemůže být vyplácen.

I když byla panu Rudolfovi přiznána invalidita III. stupně a stal se prakticky závislým na pomoci své ženy, nebyl informován o možnosti požádat si o příspěvek na péči. Dávku, která je lidem v jeho situaci běžně poskytována. Pan Rudolf se zaevidoval na úřadu práce a začal mu být vyplácen příspěvek na živobytí.

V tříčlenné rodině, tvořené vedle manželů ještě dcerou, která také aktivně hledá práci, došlo k zásadnímu poklesu příjmu. Příjem rodiny sestával pouze z příspěvků na živobytí. To tehdy znamenalo hospodařit ve třech lidech s částkou přibližně 9.000,-Kč.

Ačkoli se rodina dostala do hmotné nouze, nedostala se k nim včas informace o možnosti žádat
o doplatek na bydlení, který by jim pomohl nelehkou situaci zvládnout. Rodina se tedy dostala do situace, kdy byla nucena hospodařit s částkou 9.000,-Kč. Z toho bylo třeba platit jídlo, léky, energie
a samozřejmě nájem. Na zaplacení celého nájmu se ale nedostávalo prostředků. Navíc možnosti paní Aleny ohledně zaměstnání byly značně omezeny nezbytností péče o manžela.

Paní Alena chtěla situaci nějak řešit, takto už to dál nešlo. Proto začala spolupracovat se sdružením IQ Roma servis (dále IQRS).

Co s tím?

S paní Alenou jsme důkladně probrali celou situaci a její souvislosti. Zjistili jsme, že aby bylo možné začít opět řádně hradit poplatky spojené s bydlením a začít splácet dluh, je nezbytné navýšit příjem rodiny. Nalezli jsme 3 cesty, jak by to bylo možné:

1.      dcera najde zaměstnání (paní Alena se starala o manžela a do práce tak nemohla )

2.      pan Josef si vyřídí příspěvek na péči, doplatí dobu pojištění a začne pobírat invalidní důchod

3.      dávky státní sociální podpory určené na bydlení

Dcera práci aktivně hledá a s panem Josefem jsme podali žádost o příspěvek na péči.

Nepůjde to bez smlouvy

Po důkladném zmapování situace a možností jak jí řešit, jsme domluvili schůzku se starostou obce. Paní Alena měla možnost vysvětlit svou situaci, její příčiny, a navrhnout řešení. Kdyby paní Alena dostala nájemní smlouvu na dobu určitou, mohla by požádat o doplatek a příspěvek na bydlení. Rodina by získala dostatečné prostředky, jak na řádné placení nájmu, tak na splácení dluhu.

V případě že by smlouva poskynuta nebyla a nepodařilo se navýšit příjem rodiny, došlo by k vystěhování. Dluh by se tak stal prakticky nevymahatelným. Stejně tak soudní výlohy obce. Rodina by se totiž ocitla v situaci kdy by jí, mimo jiné nepříjemnosti,  nemohlo být exekučně nic strháváno.

Navázání dialogu a cesta ke společnému cíli

V rozhovoru se starostou obce jsme dospěli k nahlédnutí skutečnosti, že neplacení nájmu je většinou důsledek dalších komplikovaných souvislostí. Ztrátou nájemní smlouvy přichází nájemník o možnost čerpat dávky na bydlení, často jediný způsob, jak řešit nepříznivou situaci. Ve výsledku tak ztrátou smlouvy dochází k dalšímu prohloubení problému a praktickému znemožnění jeho řešení.

Společně s paní Alenou a panem starostou jsme začali uvažovat o konkrétních podmínkách poskytnutí nájemní smlouvy. Obec měla dva zájmy:

1.      vymožení pohledávky, která by v případě ztráty bydlení byla nevymožitelná

2.      jednat s nájemníky tak, aby jim bylo umožněno situaci skutečně řešit

Rodina paní Aleny začala po spolupráci s IQRS hradit celý nájem a ve spolupráci se starostou jsme se dopracovali k tomu, že na zasedání zastupitelstva obce byla probrána jejich situace. Ze strany většiny zastupitelů došlo k porozumění. Pan místostarosta na námitky jiného zastupitele řekl:

Chápu to tak, že když paní vystavíme nájemní smlouvu , požádá si o doplatek na bydlení a bude nám schopná splácet dluh. Když jí vystěhujeme, tak z nich žádné peníze nedostaneme.  Žalobu rušit zatím nemusíme, když nezačne splácet, tak dojde k vystěhování. Pokud je tady šance na řešení, které je pro nás výhodné, tak nechápu proč ho nevyužít. “

Paní Aleně byla vystavena nájemní smlouva na  4 měsíce, aby mohla požádat o doplatek na bydlení a začít tak splácet dluh. S paní Alenou byla uzavřena dohoda. Pokud bude pokračovat v řádném hrazení nájmu a doplatek na bydlení použije na splácení dluhu, obec odstoupí od žaloby a paní Aleně prodlouží nájemní smlouvu.

Výsledek

Společná jednání a snaha paní Aleny vyústili v to, že pan starosta s pracovníkem IQRS začali připravovat metodiku pro jednání obce s nájemníky v podobných případech. Obec začně jednat s nájemníky už když se objeví problém s placením nájmu, nabídne dohodu na řešení, případně spolupráci s odbornou službou. Podobný postup jako u paní Aleny, momentálně běží u dalších dvou rodin. Jedna z nich měla být už vystěhována, ale dostala šanci.

Rodina paní Aleny má nájemní smlouvu a v současné době vedle řádného hrazení nájmu splácí
i dluh.

I když situace vypadala na začátku z pohledu paní Aleny neřešitelně a z pohledu obce vypadala paní Alena jako „neplatič“, podařilo se mezi oběma stranami navázat dialog, zachránit bydlení a začít měnit přístup obce tak, aby se dalo podobným případům předejít, případně je konstruktivně řešit.

 

Zdroj: IQ Roma servis, Miloslav Kavka

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...