Doučování, mentoring a podpora studentů k dostažení cílů

Co bylo problémem?

Zuzana je vysoce motivovaná a chytrá romská dívka, která se ve škole velmi snaží. Jejím cílem je stát se zdravotní asistentkou.

Zuzaniny rodiče jí ve vzdělávání podporují, ale sami mají nízkou úroveň vzdělání a finanční problémy. Často nebyli schopni Zuzaně dát peníze na lístek na vlak, aby se mohla dopravit do školy, která se nachází v sousedním městě, takže navzdory její silné motivaci často ve vyučování chyběla.

V posledním roce základní školy se ukázalo, že Zuzana bude potřebovat doučování k tomu, aby měla lepší známky a dosáhla svých cílů. Navíc vzhledem k tomu, že navštěvovala speciální školu, která má nižší nároky než školy standardní, bylo jasné, že Zuzana bude potřebovat intenzivní podporu na to, aby dosáhla známek dostačujících pro přijetí na běžnou střední školu. Nedostatek financí na jízdné byl také velkou překážkou.

 

Co jsme udělali?

Stanovili jsme si se Zuzanou okamžitý cíl, kterým bylo zlepšení známek na konci pololetí a soustředili jsme se také na zlepšení jejich schopností se učit a přemýšlet. 

Aktivity byly naplánovány a probíhaly v souladu se školními osnovami a na základě domluvy se samotnou Zuzanou. Škola spolupracovala, předávala nezbytné informace a učitelé byli nadšení, že vidí Zuzanin pokrok. Zuzanina vlastní motivace a odhodlání stát se zdravotnickou asistentkou jasně předurčili, jakých známek musí dosáhnout, aby se dostala na střední školu.

Na základě zohlednění všech těchto faktorů jsme byli schopni připravit individuální plán, který se skládal z jednotlivých menších, logických a dosažitelných kroků. Tento plán byl pro úspěch klíčový, neboť sloužil jako vodítko pro jednotlivé kroky i jako nástroj vyhodnocování spolupráce. Postupně, jak se dařilo jednotlivé cíle naplňovat, mohl být upravován a rozšiřován.  

V průběhu našich pravidelných týdenních setkání, která se konala v bezpečném domácím prostředí, jsme spolu procházeli úkoly posledního týdne, konzultovali pokrok a plánovali další oblasti, na které je třeba se zaměřit. Součástí procesu učení bylo také zvyšování sebevědomí skrze to, jak se postupně zlepšovaly samotné techniky učení se.

Kromě pravidelných doučovacích setkání se se Zuzaninými rodiči stýkal sociální pracovník. Spolupracovali spolu na zlepšení jejich finanční situace. Rodinným příslušníkům bylo nabídnuto poradenství a díky pravidelné zpětné vazbě a komunikaci mezi pedagogickým a sociálním pracovníkem se podařilo nacházet rozmanitá řešení stávajících problémů.

Požadavek na dávku mimořádné okamžité pomoci na financování dojíždění Zuzany do školy byl zamítnut. Úspěšná však byla žádost o podporu z charitativního programu IQ Roma servisu “Gendalos”, který uhradil Zuzaně měsíční jízdenku, čímž padla jedna z největších překážek v jejím vzdělávání.

Co jsme změnili?

S naší podporou si Zuzana zlepšila známky a byla přijata na svou preferovanou střední školu. Stala se sebevědomou a aktivně přebrala kontrolu a odpovědnost nad svými činy a rozhodnutími.

V podpoře Zuzany a její rodiny samozřejmě pokračujeme. Naším cílem je, aby se stala nezávislou a vzdělanou osobností, která si v budoucnu bude vědět rady. To má smysl nejen pro Zuzanu samotnou, ale i pro její rodinu a potenciálně pro celou komunitu, protože představuje jasný důkaz o obrovském potenciálu Romů. 

 

Co jsme se naučili?

1: Úspěšná intervence je závislá na dobré komunikaci a spolupráci mezi všemi zainteresovanými, což zahrnuje rodinu, školu a sociální služby.

2: Individuální plán dělaný na míru studentovi a s možností úprav a změn je nepostradatelným faktorem  úspěchu.  

3: Zatímco aktuální známky ve škole jsou pro průchod vzdělávacím systémem klíčové, je stejně tak důležité učit studenty, jak se učit a jak rozvíjet kritické myšlení. Přispívá to k rozvoji nezávislých jedinců a podporuje budoucí osobnostní rozvoj.

4: Finanční podpora je často potřebná pro úspěch romských dětí ve vzdělávání. Bez podpory dospělých členů rodiny postrádají romské děti finanční stabilitu a citovou oporu pro dokončení jejich vzdělání. 

 

celá zpráva zde

 

 

 

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...