Hravé učení s dětmi ve Vyškově

Co bylo problémem?

Odpolední aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením, nebo žijících na hranici chudoby jsme začali v obci Vyškov realizovat na základě poptávky místních dětí, které potřebovaly pomoci s učivem a zároveň chtěly aktivně a kvalitně trávit svůj volný čas. Vzhledem k našim kapacitám nebylo možné se všem věnovat individuálně, vznikla proto nabídka pravidelného skupinového doučování v poradenském centru Palánek. Skupinové doučování probíhá dvakrát týdně a je otevřené po dobu 3 hodin všem potřebným dětem.

Děti, které aktivity využívají, jsou různého věku (od 7 do 13 let) a mnoho z nich má specifické potřeby. Některé z nich mají diagnostikované poruchy učení, lehkou mentální retardaci, nebo vážné logopedické potíže. Do centra pravidelně dochází i neromské dětí, které však podobně jako jejich romští vrstevníci žijí v podmínkách sociálního vyloučení.

První hodina aktivity je vyhrazená specificky pro doučování.  Většina dětí před nástupem do školy nenavštěvovala žádné předškolní zařízení, a tak kromě pomoci při zvládání běžné výuky je nutné pracovat i na rozvoji např. grafomotoriky a jiných základních dovedností, které jsou pro úspěch ve vzdělávacím procesu nezbytné.

Nezbytným předpokladem pro vzdělávací úspěch dítěte je podpora a spolupráce rodičů, školy a v případě potřeby  i navázání na další specializované služby a instituce. Naše pracovnice je proto v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, které potřebují řešit nějaké problémy ve škole, zároveň aktivně komunikuje se školou, resp. konkrétním učitelem. Velmi efektivně probíhá také spolupráce s psycholožkou z místní Pedagogicko-psychologické poradny.

 

Co jsme udělali?

Skupinu obvykle tvoří 12-15 dětí, se kterými pracuje jedna pracovnice. Ve chvíli, kdy je k dispozici i dobrovolník, je možné pracovat i na velmi specifických, aktuálních a individuálních potřebách klienta.

Cílem řízených výukových a rozvojových aktivit je primárně rozvíjet komunikační dovednosti klientů, zlepšovat kompetence dětí v orientaci ve svém životě a také k rozvoji všeobecných znalostí.

Děti jsou motivovány k tomu, aby dokázaly vyjádřit srozumitelně, jasně a slušně svůj názor, své postoje, definovat jaké zastávají hodnoty.

Skrze skupinové aktivity jsou vedeny k zlepšování komunikace s ostatními. Zároveň se učí spolupráci a dodržování pravidel, které jsme si společně určili. Využíváme prvky arteterapie, řešení problémů pomocí dramatických technik i tanec.

Aktivity jsou vybírány tak, aby se pro děti stalo učení hrou. Některé děti přijdou na aktivitu rovnou ze školy, a tak by pro ně frontální výuka mohla být po předchozím několikahodinovém soustředění ve škole neúměrnou zátěží.

Děti, které se chodí na skupinové aktivity pravidelně, mají také možnost zúčastnit se různých exkurzí - místní hasičský sbor, místní policie, rugbyové družstvo, dětský dům mládeže atd. Naším cílem také je, aby se děti naučily navštěvovat také další zařízení ve městě, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti   z majority.

Pořádáme mimořádné výlety, které jsou odměnou  za pravidelné úsilí. Jsou to např. akce pořádané ve spolupráci s organizací Amnesty International, nebo návštěvy Muzea romské kultury v Brně. Starší děti se zapojují do těchto aktivit také proto, aby pomáhali naší pracovnici s těmi menšími.

Děti se účastní také komunitních akcí, kdy jsme například s dětmi dvakrát během léta 2013 čistili místní potok.

Děti pak mají možnost o svých aktivitách, úspěších a zážitcích psát do časopisu Romano V.I.P.

Činnost centra je financována kromě prostředků z projektu Roma MATRIX také Jihomoravským krajem. Dlouhodobě tuto aktivitu podporuje rovněž přímo město Vyškov. Partnerem jsou pro nás pracovnice sociálního odboru města, místní školy i  Pedagogicko-psychologická poradna.

 

Co jsme změnili?

Velkou výhodou realizované aktivity je, že skupinové doučování navštěvují děti ve Vyškově pravidelně a dlouhodobě. Očekávané výsledky v posunu v kompetencích jsou proto reálné i skutečně pozorovatelné.

Děti jsou mnohem aktivnější v řešení svých problémů, jsou méně ostýchavé než na začátku, komunikují spolu slušně, uvědomují si dopady svého chování na svou budoucnost. Jsou radostnější při plnění úkolů a často chodí na aktivity i o hodinu dříve, jelikož chtějí svůj čas plnohodnotně trávit.

Skrze občanské aktivity v tomto raném věku (čištění potoka a úklid parku) pociťují hrdost na to, že i oni mohou přispět ke zlepšení životních podmínek v obci a prohlubuje se jejich pocit vlastní hodnoty a důležitosti pro ostatní.

Více než 50 % dětí si udržuje nebo zlepšuje své školní výsledky. Posun v kompetencích i znalostech zaznamenávají i jejich učitelé. Často se změní vztah učitele k nim k lepšímu ve chvíli, kdy učitelé zjistí, že jsou děti aktivní a dobrovolně navštěvují skupinová doučování.

Díky těmto výsledkům se mění k lepšímu i celkové klima spolupráce mezi obcí, naší organizací a romskou komunitou. Obec začíná přejímat iniciativu v řešení určitých problémů a pracovníky IQRS vnímá jako užitečné a potřebné partnery. 

Na druhou stranu mnozí neromští občané se veřejně ohrazují proti speciální péči věnované pouze romských dětem. I proto do našich aktivit zahrnujeme všechny děti, které mají obtížný přístup k jiným možnostem kvalitního trávení volného času a k pomoci se školní přípravou. Skupinové doučování tak není vyloženě nabízeno pouze romských dětem (podíl neromských dětí je však i tak asi jen pětina pravidelných účastníků). 

 

Co jsme se naučili?

1: Takovéto komplexní aktivní pomáhají dětem naučit se soustředěně pracovat a překonávat překážky.

2: Je důležité nejen zvyšovat znalosti dětí, ale také rozvíjet jejich osobnost, nezávislost a asertivitu.

3: Klíčem k úspěchu je výběr metod práce, které v sobě zahrnují poučení i zábavu a oddech.

4: Nejefektivnější práce je v menších skupinkách – max. 7 klientů.

 

celá zpráva zde

 

 

 

 

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...