Aktuální projekty

14
Dub

Cesta z vyloučení

Doba realizace:
01.07.2019 - 31.07.2020
Donátoři:
Nadace J&T

Projekt „Cesta z vyloučení“ reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými romskými dětmi, mládeží ve věku 0 - 18 let a jejími rodiči, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Jihomoravském kraji (Břeclav, Vyškov, Bučovice, Zastávka a další okolní vesnice). Tyto rodiny jsou vzhledem ke složitým životním podmínkám pod dohledem OSPOD, a dlouhodobě nenaplňují požadavky těchto orgánů na zlepšení rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je během 13 měsíců přispět ke zlepšení situace rodin prostřednictvím soustředěné podpory pracovníků SAS (a návazně metodou case managementu) a aktivitami zaměřenými na rozvoj dětí směrem ke vzdělávání (doučování a volnočasové aktivity). Hlavním výstupem projektu bude minimálně 15 podpořených rodin, které dlouhodobě pracují na svém individuálním plánu, jsou motivované a aktivizované svou situaci řešit.

Projekt obsahem navazuje na již realizované projekty „Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji“ (2017) a „Rozvíjíme rodiny v Jihomoravském kraji“ (2018).

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
01
Říj

Dluhová poradna v Břeclavi

Doba realizace:
1. 10. 2018 - 30. 9. 2021
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Cílem projektu je poskytnout v průběhu 3 let odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé živ. Situace v situaci zadlužení/předlužení min. 250 osobám soc. vyloučeným nebo ohroženým soc. vyloučením skrze zřízení a zajištění provozu bezplatné dluhové poradny ve městě Břeclavi. Projekt zahrnuje také osvětové a preventivní aktivity směřující ke zlepšení informovanosti a finanční gramotnosti u cílové skupiny.

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivity jsou nastaveny tak, aby naplňovaly projektové cíle a vytvářely komplexní poradenský a preventivní program pro CS směřující ke snížení míry zadluženosti soc. vyloučených, nebo soc. vyloučením ohrožených osob v Břeclavi.

KA1 Mapování situace dlužníků v obci - cílem je včasné oslovení rel. osob z CS za využití a rozvoje sítě spolupr. aktérů ve městě a odborné zmapování jejich situace vedoucí k efektivnímu poskytnutí komplexních služeb projektu/programu vedoucích ke zmírnění či vyřešení zadlužení

KA2 Dluhová poradna - páteřní KA - cílem je zřízení nové bezplatné dluhové poradny s nabídkou programu dluhového poradenství pro osoby soc. vyloučené (SV), popř. ohrožené SV z důvodů své zadluženosti

KA3 Program na podporu rozvoje finanční a dluhové gramotnosti a prevenci zadlužení - vhodně navazuje na KA1 + KA 2 a směřuje ke zvýšení kompetencí účastníků projektu v oblasti finanční a dluhové gramotnosti a prevenci dalšího zadlužování (případně předcházení zadlužování obecně) a zvyšování finanční odpovědnosti u identifikované CS.

KA4 Insolvence - primárně v návaznosti na KA 1 a KA 2 umožní relevantním klientům (účastníkům projektu) na základě analýzy stavu dluhů a jejich životní situace pomoci při sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Součástí každé z aktivit bude také nastavení plánu vyhodnocení jejich cílů (eval. plán), průběžný monitoring a vyhodnocení naplňování cílů.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
08
Črv

Dobrodružství číhá za rohem!

Doba realizace:
1. 1. – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je dát dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost trávit čas rozvíjejícím způsobem a zabránit tak prohlubování sociálně patologických jevů. Je cíleno na skupinu dětí a mládeže, kteří docházejí do nízkoprahového zařízení organizace. Jedná se o děti ve věku 6 – 26 let, které pobývají v nejbližším okolí. V rámci projektu zrealizujeme komunitní akce, sportovní akce, zúčastníme se Týdne nízkoprahů. Projekt nám také umožní do činnosti zapojit asistenty.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Srp

Doma s rodinou

Doba realizace:
1.7. 2017 - 31.12. 2019
Donátoři:
Nadace Sirius

Cílem projektu je zvýšit kvalitu práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem podpořit pěstounské formy náhradní rodinné péče u dětí nacházejících se v biologické rodině v takové kvalitě, aby naplňovaly nejlepší zájem dítěte a dítě mělo možnost trávit dětství v bezpečném a podnětném prostředí vlastní rodiny bez narušení jeho příbuzenských vazeb.

Samotná příbuzenská pěstounská péče je v mnoha směrech odlišná nejen od profesionálního pěstounství, ale také od klasické nepříbuzenské pěstounské péče a objevují se názory o nutnosti přenastavení povinností a pravidel těchto dvou institutů (např. v oblasti přípravy i u příbuzných aj.). Práce s danou cílovou skupinou je v mnohém ještě specifičtější a velkým přínosem by bylo otevření debaty o příbuzenské pěstounské péči v romské komunitě žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna a pokusit se zvýšit kvalitu práce při doprovázení těchto rodin a tím podpořit častější svěřování dětí do příbuzenské pěstounské péče.

V rámci projektu se budeme zaměřovat na:

a) Přinesení návrhů k zefektivnění systému příbuzenské pěstounské péče s ohledem na specifické potřeby sociálně vyloučených rodin a dětí prostřednictvím analýzy potřeb a zpracování návrhu na systémové změny příbuzenské pěstounské péče.

b) Ustanovení pracovní skupiny odborníků, která se bude pop dobu projektu min. 1x za 3 měsíce setkávat. Tato setkání povedou ke sdílení zkušeností, dobré praxe napříč zainteresovanými institucemi a ke zpracování návrhů na zlepšení systému příbuzenské pěstounské péče v rodinách se sociálním znevýhodněním.

c) Vypracování metodiky pro práci při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně vyloučených lokalit, na které se bude podílet ustanovená pracovní skupina odborníků, včetně partnera projektu, a která bude podložena realizovanou analýzou potřeb.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky