Aktuální projekty

02
Led

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2019
Donátoři:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery (IQ Roma servis, Apoštolská církev, DROM - romské středisko, Petrov -občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze) rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

V rámci projektu budou podpořena čtyři centra nízkoprahového předškolního vzdělávání, která pracují s dětmi se SVP a také budou realizována podpůrná personální opatření v zapojených mateřských školách. Bude vytvořena platforma pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Projekt si dále klade za cíl podpořit romské děti, které se díky podpoře z ESF započnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu. Důležitým cílem je také rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kteří díky tomuto projektu budou moci uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti v praxi.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
01
Zář

Společně k rozmanitosti

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 55 dobrovolníků zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit a v orientaci ve společenském prostředí a zvyšovat tím prospěšnost sociálních služeb. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority zejména proto, že romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Táhneme za jeden provaz

Doba realizace:
1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Mnoho těchto studentů zahájí, avšak nedokončí středoškolské vzdělání a velkou překážkou je i státní maturita, a to především didaktické testy z českého jazyka.

Studenty podpoříme individuálním plánováním, hodinami doučování a skupinovými setkáními. Pro podporu motivace, budování obecného přehledu a rozvoj dalších schopností studentů a studentek budeme sestavovat mentorské dvojice. Novým prvkem budou také čtenářské dílny zaměřené na maturitní četbu, návštěvy filmových či divadelních adaptací klasické literární tvorby a nácviky maturit na nečisto. V rámci kariérového poradenství také studenti navštíví vybrané zaměstnavatele a seznámí se s povoláními a možnostmi uplatnění na trhu práce.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Volný čas není nuda!

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je nabídnout dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost, jak smysluplně trávit volný čas rozvíjejícím způsobem. Aktivity projektu směřují k rozvoji znalosti, dovedností a postojů v přístupu ke vzdělávání, osobnostních charakteristik, zkvalitnění veřejného prostoru v okolí hřiště „Plácek“, kde naše organizace sezónně působí, a snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě dlouhodobou prací s cílovou skupinou. V rámci projektu zrealizujeme pravidelné vzdělávací aktivity (doučování), tři týdenní worshopy, 2 výlety mimo lokalitu a 2 volnočasové kroužky.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky