Koordinovaná spolupráce na podporu rodiny

Projekt reaguje na nové potřeby v péči o děti a rodiny tak, jak je stanovuje také zákon o sociálně právní ochraně dětí, účinný od 1. 1. 2013. Důraz je kladen na potřeby znevýhodněných romských dětí žijících v podmínkách sociálního vyloučení, u nichž existuje zvýšené riziko, že budou odebrány ze svých biologických rodin. Mnoho romských rodin se potýká s problémy v oblasti bydlení, zadluženosti a ztíženého přístupu ke službám.

Orgány sociálně právní ochrany dětí provádí dohledy v rodinách, ale není v jejich kapacitách reálně rodiny intenzivně doprovázet, vést je a spolupracovat s nimi na konkrétních změnách. Je proto nutné nabízet ohroženým rodinám nejen právní pomoc, ale také doprovázení rodiny k udržení stability a kvality podmínek pro navrácené dítě.

Za důležitou součást projektu považujeme také propojení a koordinování institucí, kde výstupem bude jeden akční plán pro rozvoj rodiny, sdílení informací, společná setkávání a využívání kvalitně připravených a vedených případových konferencí.

Hlavním cílem projektu je nastavit a propojit služby podpory romských rodin tak, aby spolupráce všech zapojených stran vedla ke stabilizaci podmínek pro výchovu dítěte v jeho biologické rodině a k nastavení bezpečného prostředí pro rozvoj a prosperitu dítěte (ve vzdělání, péči atd.).

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv a dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Projekt tvoří roční spolufinancování rozsáhlejšího projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Sedláčková

tel.: +420 733 127 470

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...