Koordinovaná spolupráce na podporu rodiny

Projekt posiluje koordinovanou spolupráci rodin, orgánů sociálně právní ochrany dětí a služeb zaměřených na podporu rodin a dětí. Cílem je zlepšení rodinného prostředí a péče o děti, jejich udržení v biologické rodině a podpoření zdravého vývoje dítěte a kompetencí rodičů. Toto chceme podpořit rozvojem a pilotním ověřením takových metod práce, které rozvíjí samostatnost a využívání zdrojů jednotlivých rodin, a to za efektivní spolupráce s dalšími institucemi a službami.

Podpora rodin a dětí probíhá formou individuálních i skupinových setkání. V rámci individuálních plánů rodin je sledován a vyhodnocován posun dětí v předškolních dovednostech i rodičů v rodičovských kompetencích, současně pracovníci působí v oblastech prevence jevů ovlivňujících život rodiny (např. domácí násilí).

Jedním z pilířů projektu je systematická a koordinovaná spolupráce s institucemi (OSPOD, školy, návazné služby). V návaznosti na legislativu SPOD jsme již před 3 lety začali podporovat implementaci případových konferencí do klientské práce a spolupráce s OSPOD. Na základě těchto zkušeností bude projekt rozvíjet a podporovat využívání případových konferencí, které usnadňují sjednocení cílů a působení více služeb a pracovníků v rodině.

Jedním z inovativních prvků projektu je nastavení a pilotní ověření realizace rodinných konferencí, které výrazným způsobem podporují větší zapojení a hledání zdrojů řešení problémů u samotných rodin. Projekt je zaměřen nejen na podporu profesionálů k ověření této metody, ale především na přípravu a podporu rodin, aby na tento způsob hledání řešení byly připraveny. V rámci projektu budeme spolupracovat s městem a krajem na rozvoji případových i rodinných konferencích a zavádění nových metod práce. Stěžejním tématem v práci s klienty bude zapojování dítě do těchto setkání a hledání zdrojů především pro jeho podporu tak, aby bylo na tento typ jednání připraveno.

 

zobrazit více informací
Doba realizace: 
1.1. – 31. 12. 2016
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu

11
Bře

Koordinovaná spolupráce

Programy: 

Příklad dobré praxe koordinované spolupráce
Na červnovou interaktivní případovou konferenci (IPK) byla organizátorkou přizvána sociální pracovnice ze sociálně aktivizační služby (dále SAS), aby nabídla při této příležitosti možnost spolupráce s matkou. Matka se spoluprací souhlasila a tato spolupráce byla zahrnuta do Akčního plánu IPK, který je výstupem interaktivní případové konference. V plánu byly zahrnuty oblasti pro

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →