Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období. 

Projekt se i tento rok zaměřuje na zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Projekt zajišťuje pokračování podpory neformálního předškolního vzdělávání ve třech partnerských organizacích a systematickou práci s rodiči dětí, které neformální předškolní kluby navštěvují. Partnerské organizace v rámci projektu pořádají vzdělávací aktivity pro rodiče, např. vzdělávání rodičů v oblasti rané péče, a podporují domácí aktivity rodičů s jejich dětmi. Při práci s rodiči je kladen důraz na rozvoj rodičovských kompetencí, důležitost vzdělávání, apod.  Po dobu realizace projektu jsou partnerské organizace personálně posíleny jak pro práci s dětmi, tak i jejich rodiči, a získávají z projektu pomůcky pro vzdělávání dětí v neformálních klubech.

 

 

zobrazit více informací

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) 

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z. s.:

Mgr. Hana Vávrová

Vedoucí programu Pro rodiny

tel.:730 894 675

e-mail: hana.vavrova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.1.2020 - 31.12.2022
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...