Aktuální projekty

04
Led

Práce s rodinou

Doba realizace:
1.2. 2018 - 31.1.2021
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost
Projekt se zaměřuje na komplexní řešení nepříznivé situace sociálně ohrožených rodin s dětmi v soc. vyloučených lokalitách Brna. Hlavním cílem je v průběhu 3 let stabilizovat min. 40 rodin v jejich živ. situaci formou dlouhodobé komplexní spolupráce v rámci služby SAS pro rodiny s dětmi. Nezbytnou složkou je hledání řešení se zapojením dalších relevantních institucí a subjektů formou case managementu a využívání inovativních nástrojů participace (případové, interaktivní či rodinné konference).
 
Hlavním cílem je v průběhu 3 let stabilizovat min. 40 rodin v jejich živ. situaci formou dlouhodobé komplexní spolupráce.
 
Stěžejní aktivitou projektu je komplexní práce s rodinou (KA 1) založená na dlouhodobé individualizované podpoře ohrožených rodin, při zaměření se na příčiny jejich životní situace, hledání vnitřních zdrojů rodiny i možností spolupráce s dalšími aktéry pro viditelný posun v jejich životě. Projektové aktivity cílí na posílení klientské i metodické spolupráce s OSPOD na základě vytvoření jednotného individuálního plánu srozumitelného rodině a jeho pravidelného vyhodnocování. Spolupráce bude koordinována tak, aby docházelo v největší možné míře k využívání participativních metod spolupráce s rodinou a rozvoji případových, interaktivních či rodinných konferencí. Aktivity KA 1 Komplexní práce s rodinou, KA 2 Case management - aktivní koordinovaná spolupráce pro podporu rodin a KA 3 Realizace případových, rodinných a interaktivních konferencí na sebe časově i obsahově navazují a vytváření zmiňovaný komplex podpory rodiny při využití všech dostupných zdrojů. KA 4 Prevence rizikového chování a domácího násilí v ohrožených rodinách je rozvojovou aktivitou, řešící participativním způsobem dlouhodobě zanedbávanou problematiku prevence a neformálního vzdělávání v soc. ohrožených rodinách. Klade důraz na zapojení CS (primárně spolupracujících rodin) ve všech fázích realizace dílčích aktivit a svou orientací na ožehavá témata (domácí násilí, zdravotní a
finanční gramotnost, trh práce) cílí na zvýšení informovanosti a kompetencí nezbytných pro skutečně řešení příčin sociálního znevýhodnění CS. KA 5 Monitoring a evaluace práce s rodinou zastřešuje aktivity spojené s průběžným vyhodnocováním ind. práce s uživateli a efektivity projektu.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
20
Bře

Rodina v centru zájmu

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Tyto rodiny jsou pod dohledem orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a dlouhodobě nenaplňují jeho požadavky na zlepšení rodičovských kompetencí. Zároveň jsou vystaveny dalším jevům doprovázejícím sociální vyloučení. Projekt navazuje na poskytování sociální služby SAS pro rodiny s dětmi, stávající spolupráci s pracovníky OSPOD, se školskými zařízeními, lékaři a pracovníky dalších služeb a zařízení.

Hlavním cílem projektu je během 12 měsíců přispět ke zlepšení situace ohrožených rodin, a to prostřednictvím intenzivní podpory metodou case managementu, komplexu aktivit podporujících rozvoj rodičovských dovedností a inovativními metodami práce s ohroženými dětmi a rodinami ve spolupráci s OSPOD. Ke zlepšení situace by mělo dojít pomocí spolupráce, transparentnosti, vzájemného dojednávání cílů s rodinou a odborníky, rozvíjení spolupráce s již spolupracujícími NNO a síťování s dalšími NNO. Do projektu bude zapojeno min. 40 rodin (min. 40 rodičů a min. 90 dětí).

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
12
Led

Romové pro Evropu

Doba realizace:
1.1. 2021 – 31.12. 2022
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

 

Hlavním cílem projektu je posílení odborných, časových i finančních kapacit proromských organizací v Jihomoravském kraji, tak aby se zvýšila participace Romů na přípravě a implementaci programů EU a obecně na podílu řešení integrace Romů v ČR i na lokální úrovni.

Projekt řeší problém chybějících odborných, finančních a časových kapacit romských a proromských organizací v JMK, k zapojení do připomínkovacích řízení a strategických jednání v souvislosti s přípravou a implementací programů EU a s tématem integrace Romů.

Prostřednictvím vzdělávání, vytvoření platformy, zapojení do konkrétních sítí a pracovních skupin (např. AVPO, KPSS, RomanoNet, EAPN, ČOSIV aj.) budou zvýšeny odborné kompetence i participace více než 20 účastníků. Výsledem budou reálné připomínky a vstupy do strategických dokumentů ČR.

 

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
27
Lis

S úsměvem z krize ven

Doba realizace:
18. 11. 2020 – 31. 3. 2021
Donátoři:
Výbor dobré vůle

IQ Roma servis je učící se organizací, která neustále míří ke zlepšení svých služeb a zavádění inovativních metod v práci se svou cílovou skupinou. S ohledem na aktuální pandemickou situaci však zamýšlení se nad prosperitou organizace dostává v roce 2020 radikálně jiný rozměr. S ohledem na pořád aktuální, epidemiologickou situaci vzniklou v souvislosti s COVID-19 je organizace nucena zavádět mimořádná opatření a realizovat sociální služby jinak. Distanční forma práce je kvůli dopadům šíření COVID-19 nutností.

Pro zaměstnance IQRS, kteří za běžných podmínek vykonávají nepředvídatelnou práci, nese změna pracovních podmínek tímto směrem řadu specifických výzev, jako jsou potřeby: 1. nového a adekvátního vybavení na realizaci distanční práce, 2. rozvoje nových dovedností spojených s potřebou používání moderních technologií, 3. rozvoje nových metodologických přístupů distanční práce s klienty, 4. rychlé a inovativní reakce na aktuální opatření, omezení atd. s ohledem na potřeby cílové skupiny.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky