Aktuální projekty

20
Bře

Rodina v centru zájmu

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Tyto rodiny jsou pod dohledem orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a dlouhodobě nenaplňují jeho požadavky na zlepšení rodičovských kompetencí. Zároveň jsou vystaveny dalším jevům doprovázejícím sociální vyloučení. Projekt navazuje na poskytování sociální služby SAS pro rodiny s dětmi, stávající spolupráci s pracovníky OSPOD, se školskými zařízeními, lékaři a pracovníky dalších služeb a zařízení.

Hlavním cílem projektu je během 12 měsíců přispět ke zlepšení situace ohrožených rodin, a to prostřednictvím intenzivní podpory metodou case managementu, komplexu aktivit podporujících rozvoj rodičovských dovedností a inovativními metodami práce s ohroženými dětmi a rodinami ve spolupráci s OSPOD. Ke zlepšení situace by mělo dojít pomocí spolupráce, transparentnosti, vzájemného dojednávání cílů s rodinou a odborníky, rozvíjení spolupráce s již spolupracujícími NNO a síťování s dalšími NNO. Do projektu bude zapojeno min. 40 rodin (min. 40 rodičů a min. 90 dětí).

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Led

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2019
Donátoři:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu města Brna je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Město Brno bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery (IQ Roma servis, Apoštolská církev, DROM - romské středisko, Petrov -občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze) rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

V rámci projektu budou podpořena čtyři centra nízkoprahového předškolního vzdělávání, která pracují s dětmi se SVP a také budou realizována podpůrná personální opatření v zapojených mateřských školách. Bude vytvořena platforma pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe. Projekt si dále klade za cíl podpořit romské děti, které se díky podpoře z ESF započnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu. Důležitým cílem je také rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kteří díky tomuto projektu budou moci uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti v praxi.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Volný čas není nuda!

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je nabídnout dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost, jak smysluplně trávit volný čas rozvíjejícím způsobem. Aktivity projektu směřují k rozvoji znalosti, dovedností a postojů v přístupu ke vzdělávání, osobnostních charakteristik, zkvalitnění veřejného prostoru v okolí hřiště „Plácek“, kde naše organizace sezónně působí, a snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě dlouhodobou prací s cílovou skupinou. V rámci projektu zrealizujeme pravidelné vzdělávací aktivity (doučování), tři týdenní worshopy, 2 výlety mimo lokalitu a 2 volnočasové kroužky.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Led

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace:
1.1.2018 - 31.12.2021
Donátoři:
JMK
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

3)      sociálně terapeutické činnosti,

4)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 

                   Forma poskytování sociální služby:

-            terénní

-            ambulantní

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky