GARANT EVALUACE PROJEKTU HLAVU VZHŮRU

Datum výběrového řízení: 
St, 25/07/2018
Uzávěrka výběrového řízení: 
St, 25/07/2018 - 16

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI GARANTA EVALUACE: VŠ v oboru sociálních věd, praxe v sociálních službách min. 5 let, popř. výhodou zkušenost s metodickým vedením pracovníků. 
ROZSAH A FORMA PRÁCE: 300,00 Kč/hod; celkem 768 h za projekt; DPP

Externí garant (podílí se přímo pouze na realizaci KA4 - Evaluace zaváděné metody a odborný rozvoj v metodách komunitní práce a komunitního organizování) odpovídá za metodickou správnost nastavení i realizace evaluace, tak, aby byla zajištěna participace všech zapojených (RT, cílové skupiny – komunity i spolupracujících členů samosprávy). Jako externista přináší prvek objektivity do nastavovaného systému, facilituje participativní setkání a posiluje důvěru jeho účastníků v proces a výstupy evaluace.

Po celou dobu projektu úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem, který odpovídá za realizaci nastaveného evaluačního cyklu a zapojení všech relevantních aktérů. Garantuje využitelnost výstupů evaluace pro zhodnocení aplikovatelnosti užitých metod do praxe, se sociálním pracovníkem spolupracuje na tvorbě metodických materiálů. Specificky také nastavuje model vyhodnocení předpokladu, že aktivním zapojením se do dění ve svém okolí se před sociálně vyloučenými otevírá potenciál rozvoje vlastních schopností a možnosti nových přirozených vazeb a zdrojů využitelných i v řešení jeho nepříznivé sociální situace. Odpovídá za zpracování závěrečné evaluační zprávy.

PODROBNĚJŠÍ POPIS KLÍČOVÉ AKTIVITY KA4:
Cílem aktivity je vyhodnocení naplnění cílů a dílčích aktivit projektu, které bude založeno na konceptu
participativní evaluace. Skrze společnou formulaci evaluačních otázek, výběr metod dat i technik jejich analýzy bude zajištěno zohlednění potřeb všech zúčastněných (komunity, realizátorů projektu i
samosprávy).

Evaluace se bude zaměřovat na kvantitativní i kvalitativní výstupy a dopady. Cílem evaluace bude
především získat důkazy o dopadech projektu (dle cílů výše, především v oblasti posílení občan. a sociál. dovedností zapojených) a o vlivu aplikované metody na zvýšení účasti Romů na veřejném životě.

Bude sledováno ověření předpokladu, že aktivním zapojením se do dění ve svém okolí se před klientem sociální služby otevře potenciál rozvoje vlastních schopností a možnosti nových přirozených vazeb a zdrojů využitelných i v řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Za proces nastavení evaluačního plánu a metodickou správnost jeho realizace odpovídá garant evaluace (vhodnost vybraných metod, jejich správná implementace). Sociální pracovník nese odpovědnost za zapojení členů RT a CS do všech fází, na monitoringu se podílí nejen členové RT, ale i komunity.

Participativně dochází k vyhodnocování průběžného naplňování cílů (facilituje garant evaluace, který
podporuje zapojení všech relevantních aktérů, posiluje důvěru v proces, zajišťuje, aby se komunita
soustředila na důležité problémy) a k aplikaci vzešlých doporučení na změny do praxe v dalších fázích
projektu (odpovědnost za úpravu metodických postupů - soc. pracovník).

VÝSTUPY KA4:
- Závěrečná evaluační zpráva projektu - mj. zhodnotí silné i slabé stránky použitých metod komunitní práce a poskytne podklad pro doporučení pro další aplikaci metody komunitní práce jako nástroje pro hledání a využívání zdrojů dostupných CS (nejen v rámci řešení zakázek sociální práce). Odpovědnost za zpracování: garant evaluace

- Sborník příběhů z praxe při realizacích komunitních aktivit obsahující analýzu z realizací
občanských iniciativ (KA 2) a návrh možností další implementace metod komunitní práce jako cesty pro podporu zmocňování a sociálního začlenění marginalizovaných osob (300 ks tištěný i elektronicky);. Odpovědnost za zpracování: soc. pracovník

- Metodika komunitní práce a komunitního organizování dle praktických zkušeností projektu
(elektronické vydání). Odpovědnost za zpracování: soc. pracovník

PLÁNOVANÉ TECHNIKY SBĚRU DAT ZAPOJUJÍCÍ ČLENY KOMUNITY:
- photovoice, nebo participativní video (využití fotografií/videí ke zprostředkování perspektivy účastníků projektu, podporuje jejich zplnomocnění a aktivizaci)
- skupinové rozhovory, komunitní setkání, sběr příběhů změny, dotazníky aj.


HARMONOGRAM KA4:
- 1. – 6. měsíc: nastavení evaluačního plánu, vč. systému monitoringu dat a intervalů vyhodnocení
- 1. – 23. měsíc: sběr podnětů pro dokumenty
- 24. – 31. měsíc: tvorba a finalizace dokumentů
- 30. – 32. měsíc: finalizace závěrečné evaluační zprávy a metodických výstupů
- 33. – 35. měsíc: distribuce výstupů aktivity

 

Své nabídky s přiloženým životopisem prosím zasílejte do 25. 7. 2018 emailem na: monika.mensikova@iqrs.cz

 

STRUČNÉ INFO O PROJEKTU HLAVU VZHŮRU:
Projekt přináší kapacity, jež podpoří zájem cílové skupiny Romů podílet se aktivně na rozvoji a řešení jimi formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra na ulici Cejl (či v blízkém okolí) v Brně.
Cílem projektu je v průběhu 3 let v Brně:
- Aktivizovat občanskou společnost mezi Romy
- Posílit občanské a sociální dovednosti, aktivní začleňování a uplatnitelnost CS ve společnosti
- Vytvořit prostor pro setkávání, sebevzdělávání a realizaci skupinových aktivit dle vlastních pravidel
- Zvýšit účast Romů ve veřejném životě a jejich provázanost s činností žadatele
- Odborně zmapovat a popsat metody komunitní práce a organizování mezi Romy jako etnické a národnostní menšiny s vyšším rizikem SV a přispět k odbornému zpestření a zlepšení nástrojů práce vedoucích k zmocňování CS prostřednictvím vydaného sborníku a metodiky.
Klíčové aktivity:
KA1) Rozvoj a podpora komunitních lídrů – výcvik 6 vybraných komunitních lídrů (vzdělávání, konzultace s komunitními pracovníky).
KA2) Facilitace aktivit komunitních skupin a podpora jejich síťování – síťování, etablování skupinek, definování společných potřeb a cílů, vyjasnění komunikace, rolí, hodnot, strategické plánování, realizace plánu, sběr připomínek. Celkem proběhne 30 proaktivních občanských aktivit, setkání se zástupci MČ Brno-střed a sever; vytvoření platformy čestných členů IQRS z aktivních členů komunity.
KA3) Vznik a rozvoj komunitního centra
1. rok přípravy a otevření komunitního centra,  výběr prostor v lokalitě společně s komunitou. V komunitním centru působí koordinátor aktivit komunitního centra
Od 2. roku fungování – min. 4 programy týdně (encounter groups)
KA4) Evaluace metody a odborný rozvoj v metodách komunitní práce – využití participativní evaluace + tvorba sborníku příběhů, tvorba Metodiky komunitní práce a komunitního organizování dle praktických zkušeností projektu (elektronické vydání).

 

Lokalita: 
Oblast výběrového řízení: 
Projekt: 
Hlavu vzhůru!
Facebook Twitter Youtube More...